امروز چهارشنبه 26 تير 1398      
در کمیسیون مزایده های صندوق احیاء، انجام شد:
گشایش پاکت های «الف و ب» آخرین بناهای به مزایده گذاشته شده صندوق احیاء
کمیسیون مزایده های صندوق احیاء بناهای تاریخی و فرهنگی پیش از ظهر امروز به منظور بررسی پاکت های «الف و ب» بنای تاریخی به مزایده گذاشته شده این صندوق تشکیل جلسه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در این جلسه پاکتهای «الف و ب» ارسالی شرکت کنندگان مزایده خانه امیرارشد ورزقان استان آذربایجان غربی، خانه سرخه ای تبریز استان آذربایجان شرقی ، خانه آبشنگ اصفهان، کاروانسرای ایوانکی سمنان، خانه افشاریان شیرازاستان فارس توسط کمیسیون مزایده مورد قبول قرار گرفت .

خانه امیرارشد ورزقان استان آذربایجان غربی با کاربری تجاری،خدماتی و پذیرایی به مزایده گذاشته شده و هزینه مرمت آن 500 میلیون تومان است. مدت زمان مرمت این بنا 13ماه بوده و قرار داد آن 22 سال تعیین شده است .

خانه سرخه ای تبریز آذربایجان شرقی دیگر بنای به مزایده گذاشته شده در استان اصفهان است که کاربری فرهنگی، خدماتی و پذیرایی برای آن تعیین شده، مدت قرارداد برای این بنا 21سال، مبلغ مرمت آن 700 میلیون تومان و مدت زمان مرمت آن 14 ماه اعلام شده است .

خانه آبشنگ شهر اصفهان این استان با کاربری تعیین شده فرهنگی، اقامتی و پذیرایی دیگر بنایی بود که پاکت شرکت کننده در مزایده آن در جلسه کمیسیون مزایده های صندوق احیاء باز شد، بنایی که مبلغ مرمت آن 350 میلیون تومان تعیین شده،مدت زمان مرمت آن 9 ماه خواهد بود و مدت قرارداد آن 20 سال است .

کاروانسرای ایوانکی سمنان، کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی است که دو میلیارد و 500 میلیون تومان مبلغ مرمت این بنا بوده و 22 ماه مدت زمان مرمت آن تعیین شده است. همچنین مدت قرار داد این بنا 24 سال اعلام شده است .

خانه افشاریان شیراز استان فارس با کاربری پیشنهادی فرهنگی اقامتی پذیرایی ، با هزینه مرمت 700میلیون تومان و مدت زمان مرمت 12 ماهه است که قرار داد آن ساله 15 خواهد بود .1397/3/13

کلید واژه: