امروز دوشنبه 30 مهر 1397      


جانفشان در روز ویژه هفته فرهنگی کاروانسرای افضل شوشتر:
صندوق احیاء به­ دنبال گسترش فرهنگ زندگی در بناهای تاریخی است
جانفشان در نشست چشم انداز احیاء در آینده توسعه شهری، تصریح کرد:
 توسعه انسان محور راهکاری برای اقدامات پایدار در عرصه بناهای تاریخی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10