امروز سه شنبه 23 مرداد 1397      


مدیرعامل صندوق احیاء در مراسم روز جهانی بناهای تاریخی، در استان گلستان تصریح کرد:
برگزاری هفته فرهنگی گلستان در خانه باقری ها فرصتی اثربخش برای معرفی ظرفیت های استان