سرمایه­ گذار و بهره ­بردار خانه تاریخی صادقی اردبیل:
نقش صندوق احیاء در توسعه زیر ساخت­ های گردشگری، برگ زرینی در کارنامه دولت یازدهم