امروز چهارشنبه 30 بهمن 1398      


توسط صندوق احیاء انجام می شود:
 اعطای تسهیلات 4 تا 6 درصدی برای احیاء بناهای تاریخی روستایی
در بازدید مدیرعامل صندوق احیاء از غرفه معاونت صنایع دستی عنوان شد :
نقش حمایتی صندوق احیاء از هنرمندان صنایع دستی ارتقاء خواهد یافت
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10